Regulamin aplikacji mobilnej Royals

§ 1
[Słowniczek pojęć użytych w treści Regulaminu]


 1. Aplikacja – oprogramowanie wraz z wszelkimi plikami i dokumentami dostępnymi w wersji elektronicznej instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego, stanowiące Usługę, w ramach której przesyłane są do Operatora dane, na potrzeby korzystania przez Użytkownika z Aplikacji; oprogramowanie wraz z plikami stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Aplikacja udostępniana jest bezpłatnie, może być używana bezpłatnie i zawiera nieobowiązkowe opcje płatne;
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

 3. Operator – spółka prawa handlowego działająca pod firmą ROYALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. św Marcin 11/8, 60-608 Poznań. Operator jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Opcje Płatne - nieobowiązkowe, dodatkowe, specjalne funkcje dostępne w aplikacji, które nie są konieczne do prowadzenia gry. Korzystanie z płatnych opcji jest dobrowolne i następuje poprzez ich zakup kartą kredytową Użytkownika podpiętą pod App Store danego Użytkownika. Szczegółowy opis poszczególnych Opcji Płatnych oraz ich ceny będą dostępne na stronie www.royals.com oraz w aplikacji Użytkownika.
 5. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 243).
 6. Regulamin – niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Aplikacji Mobilnej Royals”.
 7. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu, będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na utworzeniu konta za pomocą Aplikacji po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) Połączeniu profilu z facebook, (2) wybrania zdjęć do aplikacji, minimum jednego (3) Wybranie marek z których user skorzysta po potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w wiadomości przesłanej na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Aplikacji pomiędzy ROYALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i Użytkownikiem.
 8. Usługobiorca – zwany również Użytkownikiem – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji mobilnej zainstalowanej na Urządzeniu mobilnym.
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016. poz. 922 z późn. zm.).
 10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 880).
 11. 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016, poz. 1030 z późn. zm.).
 12. Urządzenie mobilne – urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające bezprzewodową łączność z siecią telekomunikacyjną w tym wymianę danych (dostęp do sieci Internet) na danym obszarze, wyposażone w kartę SIM i numer dostępowy, oraz dostęp do technologii Bluetooth (np. telefon komórkowy, tablet), z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS.

§ 2
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]


 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i stanowi tym samym regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Aplikacja umożliwia Użytkownikom, którzy zostali zaproszeni przez Operatora na zasadach przez niego określonych do interaktywnej gry społecznościowej dedykowanej na urządzenia mobilne. Celem gry jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu popularności wśród użytkowników aplikacji będąc ocenianymi przez użytkowników płci przeciwnej na podstawie swojej atrakcyjności (profilu w aplikacji).
 3. Zdobywane poziomy popularności osiągane są na podstawie ilości zdobytych punktów. Aby je zdobyć każdy Użytkownik ma możliwość otwierania tzw. „paczek”, w których znajdują się losowo umieszczeni Użytkownicy płci przeciwnej (im wyższy poziom gracza tym wyższe prawdopodobieństwo wylosowania Użytkowników z wyższych poziomów) i typowania najbardziej atrakcyjnych Użytkowników, dając im tym samym punkt i sygnał, że są atrakcyjne. Użytkownik otrzymujący ten punkt, dostaje powiadomienie o zainteresowaniu i decyduje czy chce podjąć rozmowę. Jeśli tak – punkty otrzymuje również Użytkownik otwierający paczkę. Użytkownicy, którzy osiągają status Royal są uwzględniani w publikowanych w aplikacji rankingach popularności (all-time oraz miesięcznym) i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich pozostałych Użytkowników.
 4. Użytkownik może używać aplikację bezpłatnie. W przypadku utracenia wszystkich szans, na dowolnym etapie zabawy, aby bezpłatnie kontynuować korzystanie z aplikacji, Użytkownik powinien ponownie rozpocząć grę. Użytkownik może rozpocząć grę bezpłatnie dowolną ilość razy.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z gry bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 6. W aplikacji dostępne są dodatkowe, nieobowiązkowe Opcje Płatne, które mogą być uruchomione przez Użytkownika wyłącznie w trakcie jej używania. Szczegółowe zasady gry oraz dostępne Opcje Płatne są opisane i prezentowane bezpośrednio w aplikacji. Licencjobiorca będzie informowany, w trakcie zabawy, o możliwości zamówienia Opcji Płatnej. Zamówienie Opcji Płatnej jest dobrowolne.
 7. Użytkownik za pomocą klawiszy funkcyjnych decyduje o skorzystaniu lub odstąpieniu od skorzystania z danej Opcji Płatnej.
 8. Usługa, o której mowa w Regulaminie nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 48 Prawa telekomunikacyjnego, pomimo świadczenia jej przy użyciu urządzenia mobilnego zdolnego do odbioru i przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego.
 9. Operator dostarcza oprogramowanie w postaci Aplikacji mobilnej i zapewnia możliwość korzystania z Aplikacji zgodnie z jej funkcjonalnościami.
 10. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po wyraźnym zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, którego elementem jest Umowa Licencyjna oraz Polityki Prywatności. Po każdorazowym uruchomieniu aplikacji, Licencjobiorca (zwany też użytkownikiem), potwierdza zapoznanie się z warunkami korzystania z Aplikacji oraz wyraża zgodę na zaproponowane warunki korzystania z aplikacji odpowiednim przyciskiem na klawiaturze swojego urządzenia mobilnego (np. „AKCEPTUJĘ”, „OK.”). Wciśnięcie klawisza stanowi przystąpienie do Umowy Licencyjnej. Tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu jest zalogowanie do Aplikacji za pomocą danych z portalu społecznościowego FaceBook. Brak akceptacji warunków skutkuje wyłączeniem się aplikacji na urządzeniu mobilnym.
 11. Instalacja i korzystanie z Aplikacji mobilnej są nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji sstemu operacyjnego polegającego na pomiarze przesyłanych danych.
 12. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wiąże się z wymianą danych pomiędzy Urządzeniem mobilnym, na którym zainstalowana i uruchomiona jest Aplikacja mobilna, a serwerem Operatora i Aplikacją.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż prawidłowe działanie Aplikacji mobilnej i świadczenie Usługi wymaga stałego dostępu Urządzenia mobilnego do sieci telekomunikacyjnej oraz sygnału GPS. Przerwy w dostępie do sieci telekomunikacyjnej lub sygnału GPS mają wpływ na aktualność pozycji Urządzenia mobilnego przekazywanej na serwery Operatora i dane prezentowane w Aplikacji. Użytkownik powinien zapewnić stały dostęp Urządzania mobilnego do zasilania.
 14. Korzystanie z Aplikacji mobilnej umiejscowienia Urządzenia mobilnego Użytkownika w takim miejscu, aby zapewnić dostępność sygnału GPS oraz sieci bezprzewodowej komórkowej.
 15. Instalując Aplikację mobilną Użytkownik akceptuje treść umowy licencyjnej zawartej w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 3
[Opis Usługi]


 1. Aplikacja pozwala na utworzenie konta Użytkownika, po wykonaniu łącznie następujących kroków:
  1. stworzenie profilu i połączenie go z portalem Facebook,
  2. zamieszczenie w aplikacji co najmniej jednego zdjęcia,
  3. wybranie co najmniej jednej ulubionej marki produktowej.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia prawdziwego zdjęcia przedstawiającego jego osobę.
 3. Użytkownik może synchronizować Aplikację z kontem na Instagramie.
 4. Link o otworzeniu konta Użytkownika będzie podany w wiadomości przesłanej na podany adres poczty elektronicznej przez Użytkownika.
 5. Umowa o korzystanie z Aplikacji pomiędzy ROYALS a Użytkownikiem jest zawierana z momentem kliknięcia przez Użytkownika w link potwierdzający oraz złożenia Oświadczenia o zgodzie na przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji lub w celach marketingowych.
 6. Aplikację oraz jej aktualizacje można pobrać korzystając z internetowego sklepu App Store.
 7. Pobieranie Aplikacji oraz jej aktualizacji z w/w sklepu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
 8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa jej Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z Aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 9. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej elementy graficzne, treści, logotypy, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

§ 4
[Warunki korzystania z Aplikacji]


 1. Korzystanie z Aplikacji (świadczenie Usługi) wymaga ściągnięcia Aplikacji przez Użytkownika do pamięci swojego urządzenia mobilnego i zainstalowania Aplikacji na tym Urządzeniu mobilnym.
 2. Warunkiem korzystania z wszystkich funkcji Aplikacji jest jej integracja z kontem na portalu społecznościowym Facebook przez Użytkownika oraz aktywowanie zaproszenia do gry otrzymanego przez Operatora.
 3. O zaproszeniu Użytkownika do gry decyduje Operator, wysyłając mu kod z zaproszeniem na konto Użytkownika.
 4. Instalacja Aplikacji i korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na Urządzeniu mobilnym spełniającym wymogi opisane w Regulaminie i mającym dostęp do sieci telekomunikacyjnej oraz włączonym transferze danych.
 5. Korzystanie z Aplikacji (świadczenie Usługi) wymaga od Użytkownika każdoczesnego podania danych do logowania używanych na profilu Facebook raz potwierdzenia, że zapoznał się on z Regulaminem i akceptuje jego warunki (logowanie).
 6. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 7. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego: -dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 10. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe
 8. Aplikacja wykorzystuje technologię Bluetooth oraz sieć komórkową. Wyłączenie Aplikacji lub Urządzenia mobilnego, brak sygnału Bluetooth oraz sieci komórkowej, uniemożliwi korzystanie z Aplikacji Użytkownikowi.
 9. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

§ 5
[Zawarcie Umowy]


 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczna zostaje zawarta z chwilą instalacji Aplikacji na Urządzeniu mobilnym oraz pierwszej aktywacji linku, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. Umowa o korzystanie z zawarta jest na czas nieoznaczony.

§ 6
[Sposoby płatności z tytułu odpłatnych funkcjonalności aplikacji]


 1. Część funkcjonalności Konta w Aplikacji jest odpłatna, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem korzystania z nich.
 2. Cena uwidoczniona na stronie Aplikacji podana jest w złotych polskich i zawiera koszt całkowity Usług, w tym podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych kosztach, które mogą powstać w wyniku korzystania z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji.
 3. Operator udostępnia Użytkownikowi możliwość uiszczenia płatności za pomocą Apple App Store.

§ 7
[Prawa i obowiązki Operatora]


 1. Operator zobowiązuje się do udostępnienia Aplikacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Operator aplikacji zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Użytkownika o założenie konta Użytkownika bez konieczności uzasadnienia.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji, Operator podjął środki techniczne i organizacyjne, właściwe z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego krótko-trwałego zawieszenia dostępu albo ograniczenia dostępu do Aplikacji, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia dla integralności systemu lub Aplikacji, konserwacji, przeglądu, wprowadzenia modyfikacji lub rozbudowy Aplikacji.
 5. Operator dołoży starań aby poinformować Użytkownika o rozpoczęciu jak i planowanym zakończeniu okresu wprowadzenia zmian, napraw lub konserwacji. Operator dołoży również wszelkich starań, aby ewentualne przerwy w dostępie do Aplikacji trwały jak najkrócej i były jak najrzadsze.
 6. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 7. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.
 8. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto przechodząc do ustawień w aplikacji i przejść zawarty tam proces usuwania konta.
 9. ROYALS zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, gdy Użytkownik mimo wezwania ze strony ROYALS z podaniem przyczyny i wskazaniem terminu wzywającego do zaprzestania naruszeń niniejszego Regulaminu, korzysta z Aplikacji w dalszym ciągu w sposób bezprawny.
 10. Zawieszenie Konta Użytkownika może nastąpić na czas określony wskazany przez ROYALS albo czas nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie ROYALS. ROYALS umożliwi ponowne korzystanie z Konta niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 dni Roboczych.
 11. Operator nie bierze odpowiedzialności za treści pozostawione przez innych Użytkowników w Aplikacji.
 12. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania wyświetlania konta gdy jest ono nieaktywne przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

§ 8
[Prawa i obowiązki Użytkownika]


 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych z prawem.
 2. Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób nienaruszający praw Operatora oraz innych podmiotów trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest, w zakresie korzystania z Aplikacji, do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności:
  • ingerowania w oprogramowanie Aplikacji,
  • korzystanie z Aplikacji bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami,
  • korzystanie z Aplikacji w sposób naruszający prawa Operatora lub osób trzecich,
  • korzystania z Aplikacji za pomocą oprogramowania innego niż oprogramowanie udostępnione przez Operatora,
  • dostarczania do systemu Operatora  danych o charakterze bezprawnym jak i danych powodujących np. zachwianie pracy systemu lub naruszających prawo, Regulamin lub dobrych obyczajów,
  • kopiowania, rozpowszechniania, zwielokrotnienia, udostępniania i wykorzystywania Aplikacji w tym poprzez włączanie jej do innych aplikacji lub serwisów internetowych
  • wielokrotnego lub systematycznego pobierania z Aplikacji mobilnej jej treści,
  • korzystania z Aplikacji z wykorzystaniem robotów lub innego oprogramowania automatycznego.
 5. W razie naruszania przez Użytkownika praw i obowiązków wskazanych w ust. 1-4 powyżej, Operator po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń ma prawo do usunięcia konta Użytkownika.

§ 9
[Zasady ochrony danych osobowych]


 1. W niniejszym Rozdziale uregulowane zostały zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Royals Sp. z o.o. jest administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, data urodzin, płeć, nick do Instagrama, e-mail. Dajemy Ci również możliwość udostępniania zdjęć które posiadasz na Instagramie lub Facebook, oraz łączymy naszą aplikację ze Snapchatem. Wówczas prosimy Cię o podanie Twojej nazwy do logowania, używanej do tej aplikacji. i przetwarza je abyś mógł korzystać z aplikacji oraz usług dodatkowych.
 3. Przetwarzanie Danych Osobowych, w każdym z przypadków powyżej wskazanych, nastąpi zgodnie z przepisami RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony Danych Osobowych i wyłącznie w zakresie świadczenia na Twoją rzecz usług, umożliwiając Użytkownikom korzystanie z aplikacji Royals.
 4. Royals Sp. z o.o. zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadających ryzyku związanym z przetwarzaniem Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 RODO, przy zachowaniu należytej staranności.
 5. Royals Sp. z o.o. zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały dane Użytkowników.
 6. Royals Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b RODO, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania Danych Osobowych w celu świadczenia usług oraz rozwoju aplikacji ROYALS, zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i przez okres 3 lat po jego ustaniu. Wykonywanie powyższego obowiązku realizowane będzie w szczególności poprzez zobowiązanie tych osób do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz wszelkich informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczenia
 7. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania, skutkującego naruszeniem praw i wolności Użytkowników, Royals Sp. z o.o. po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych, bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest:

  a) niezwłocznie poinformować o tym Użytkownika, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia,

  b) ustalić przyczynę naruszenia,

  c) podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia 
i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami,

  d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości i w tym celu współpracuje z Powierzającym na każdym etapie wyjaśniania sprawy.

 8. Użytkownik akceptuje, iż  Procesor może korzystać z podwykonawców w procesie przetwarzania Danych Osobowych w celu utrzymania i rozwijania aplikacji Royals. Podwykonawca, o którym mowa powyżej winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Procesora.
 9. Po usunięciu konta z aplikacji ROYALS, Royals Sp. z o.o. zobowiązany jest do usunięcia powierzonych Danych Osobowych przez Użytkownika, chyba, że może je przetwarzać w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych.
 10. Użytkownik może kontaktować się we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w Royals Sp. z o.o. kierując zapytanie na adres mailowy: rodo@royals.com.pl

§ 10
[Rozwiązanie Umowy]


 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Aplikacji, odinstalowując ją z Urządzenia mobilnego.
 2. Umowa może zostać natychmiast rozwiązana również przez Operatora, w przypadkach, o których mowa w § 8 Regulaminu oraz w przypadku naruszania autorskich praw majątkowych Operatora.
 3. W przypadku usunięcia Aplikacji z urządzenia mobilnego dane zgromadzone w Aplikacji ulegną automatycznemu usunięciu z urządzenia.

§ 11
[Własność intelektualna]


 1. Operator jest podmiotem, któremu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Aplikacji mobilnej jak i znaków towarowych udostępnianych w Aplikacji zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Aplikacja mobilna stanowi program komputerowy w rozumieniu Rozdziału 7 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zasady korzystania z oprogramowania instalowanego przez Operatora określa umowa licencyjna stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 12
[Tryb postępowania reklamacyjnego]


 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@royalsapp.com oraz pocztą tradycyjną (ul. Św. Marcin 11/8, 60-608 Poznań).
 2. ROYALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaleca podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, roszczenie oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ma to na celu ułatwienie i przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Operator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania i niezwłocznie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.
 4. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie dodatkowych danych, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Przesłanie przez Użytkownika swoich danych osobowych w ramach przesłanej reklamacji oznacza, że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w wiadomości. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.

§ 13
[Szczególne zagrożenia]


 1. Operator informuje, że w związku z funkcjonowaniem Aplikacji Użytkownik musi liczyć się z następującymi zagrożeniami:
  1. możliwość ingerencji osób trzecich w transmisje danych wymienianych między Użytkownikiem a Operatorem,
  2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
  3. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
  4. Operator zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących częścią Aplikacji, a zbieranego przez Aplikację określone zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie www. royalsapp.com.

§ 14
[Odpowiedzialność Operatora]


 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu, strukturze informatycznej ani systemie teleinformatycznym, z których korzysta Użytkownik.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Aplikacji mobilnej spowodowanej siłą wyższą.
 3. Odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej, jak i z tytułu ewentualnego braku funkcjonowania jak i niewłaściwego funkcjonowania Aplikacji mobilnej wyłączona jest w najszerszym możliwym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

§ 15
[Dane Osobowe]


 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem Aplikacji jest ROYALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Marcin 11/8, 60-608 Poznań, która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie związanym ze świadczeniem Usługi opisanej w Regulaminie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z możliwością korzystania z Aplikacji przez Użytkowników.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z Aplikacji.
 5. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

§ 16
[Przepisy końcowe]


 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017 roku.
 2. 2. W uzasadnionych przypadkach Operator zachowuje prawo do dokonania zmian umowy licencyjnej. Wszelkie zmiany będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw nabytych przez Użytkowników i zamieszczane na stronie www.royals.com oraz bezpośrednio w aplikacji. Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się z aktualnymi warunkami licencji każdorazowo, przed przystąpieniem do korzystania z aplikacji. W przypadku braku akceptacji warunków korzystania z licencji, aplikacja wyłączy się automatycznie
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności z powodu:
  1. zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów i konieczności dostosowania Regulaminu w tym zakresie;
  2. wprowadzenia nowych usług lub zakończenia świadczenia niektórych Usług;
  3. zmiany warunków technicznych;
  4. z innych powodów dotyczących Operatora lub jego partnerów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.Załącznik nr 1 do Regulaminu
Umowa licencyjna na oprogramowanie Aplikacji Mobilnej ROYALS


 1. Poprzez akceptację Regulaminu Aplikacji Mobilnej, Operator zawiera z Użytkownikiem niniejszą umowę licencji, przez którą upoważnia Użytkownika do korzystania z programu komputerowego na urządzeniu mobilnym wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia Usługi.
 2. Niniejsza Umowa licencji zawarta jest na czas użytkowania Aplikacji przez Użytkownika.
 3. Niniejsza Umowa licencji upoważnia do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń terytorialnych.
 4. Oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi przez Operatora stanowi program komputerowy w rozumieniu Rozdziału 7 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wszystkie prawa, a w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania przysługują Operatora lub jego partnerów biznesowych.
 6. Na mocy niniejszej licencji nie przysługuje prawo ingerencji w kod źródłowy Oprogramowania, a przez to również prawo do poprawiania ewentualnych błędów Oprogramowania.
 7. Prawa do utworów wykorzystywanych przez oprogramowanie i uzewnętrznionych w jego strukturze należne są Operatorowi, a korzystanie z nich przez Użytkownika dopuszczalne jest wyłącznie w ramach korzystania z oprogramowania w związku z wykonywaniem na jego rzecz Usługi.
 8. Licencja uprawnia Licencjobiorców do korzystania z aplikacji wyłącznie w celach rozrywkowych, na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji ROYALS.
 9. Licencjobiorca może wypowiedzieć niniejszą Umowę Licencyjną w dowolnym momencie poprzez usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego. Licencja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku usunięcia aplikacji z urządzenia mobilnego.
 10. Licencjobiorca ponosi koszty wynikające z cennika w związku z korzystaniem z dobrowolnych, nieobowiązkowych Opcji Płatnych dostępnych w aplikacji.
 11. Licencjodawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby przedmiot umowy świadczony był na jak najwyższym poziomie.
 12. Zabrania się korzystania z aplikacji w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
 13. Każdy kto wskazuje Licencjodawcy numer telefonu komórkowego, na który ma zostać dostarczona aplikacja oświadcza, że dysponuje odpowiednim prawem do tego numeru, lub zgodą abonenta numeru do podania go jako odbiorcy aplikacji.
 14. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w § 7 Regulaminu oraz w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków licencji.
 15. Oprogramowanie może być uaktualniane w celu ulepszania i rozwoju. Licencja obejmuje każdorazowe aktualizacje.
 16. Niniejsza umowa nie uprawnia Użytkownika do udzielania sublicencji na oprogramowanie.

Bądź bliżej nas